We wanted to let you know that we’ve launched a new Keep Wales Tidy e-newsletter (see below) – keeping everyone up to date with the very latest news and events, not to mention the different ways people can get involved with our work. You’ll find our first edition below.

We’re keen to spread the word and are encouraging all of our volunteers, Green Key sites, Green Flag sites, Eco-Schools to subscribe to the newsletter.

Because we value your support and are committed to protecting your privacy, we wanted to give you the option to sign up. All you need to do is complete this short online form.

We promise to never pass your information to other organisations and you’ll have the option to unsubscribe with every email you receive.

We hope you enjoy.

Mae 2018 yn flwyddyn bwysig i Cadwch Gymru’n Daclus ac rydym yn llawn cyffro wrth lansio ein cylchlythyr i’ch helpu chi i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith.  

Einhuchelgais yw y bydd 2018 – Blwyddyn y Môr yng Nghymru – yn drobwynt yn y frwydr yn erbyn sbwriel morol. Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a sefydliadau ar draws pob sector i fynd i’r afael â’r mater trwy weithredu ymarferol, addysg ac ymgyrchoedd.

Gall pawb chwarae rhan i wneud gwahaniaeth cadarnhaol a pharhaus i’n hamgylchedd morol. Ymunwch â ni i ofalu am ein harfordir.

Lesley Jones
Prif Weithredwr

2018 marks a big year for Keep Wales Tidy and we’re excited to be launching our newsletter to help you keep up-to-date with our work.  

Our ambition is that 2018 will also mark a turning point in the fight against marine litter. We’ll be working with Welsh Government and organisations across all sectors to tackle the issue through practical action, education and campaigns.

Everyone can play their part to make a positive and lasting difference to our marine environment. Please join us in caring for our coast.

Lesley Jones
Chief Executive

Gwanwyn Glân Cymru, 1-4 Mawrth: arwyr yn ymgynnull!
Spring Clean Cymru, 1-4 March: heroes assemble!

Mae sbwriel morol yn berthnasol i fwy na chymunedau arfordirol yn unig – mewn gwirionedd, daw 80% o weddillion morol o ffynonellau ar y tir. Dyma pam yr ydym yn galw ar bobl ar hyd a lled Cymru i ddod ynghyd i’n helpu i lanhau ein gwlad.

Mae Gwanwyn Glân Cymru’n dechrau ar Ddydd Gŵyl Dewi ac rydym eisoes wedi cael ymateb rhagorol gan fusnesau, ysgolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill. Gyda’n gilydd, gallwn greu newid.

Canfyddwch sut y gallwch gymryd rhan

The issue of marine litter isn’t just relevant to coastal communities – in fact 80% of marine debris is from land-based sources. That’s why we’re calling on people across Wales to come together and help us clean up our country.

Spring Clean Cymru kicks off on St David’s Day and we’ve had a fantastic response from businesses, schools, community groups, and other charities. Together we can create change.

Find out how you can get involved

30 mlynedd o’r Faner Las yng Nghymru 
30 years of Blue Flag in Wales

Mae eleni’n fwy arbennig byth am ei bod yn nodi 30 mlynedd o’r Faner Las yng Nghymru.  Am dri degawd, mae rhaglen ryngwladol y Faner Las wedi helpu i godi safonau amgylcheddol i’r lefel uchaf.

I ddechrau ein dathliadau, rydym wedi lansio adroddiad newydd yn dangos pwysigrwydd y Faner Las i ymwelwyr a busnesau.

Mae dros 96% o bobl yn ymwybodol o raglen y Faner Las, gyda 90% yn deall bod y wobr yn golygu glendid, diogelwch ac ansawdd dŵr. Mae mwyafrif helaeth y busnesau yng Nghymru hefyd o’r farn bod y Faner Las yn cael effaith gadarnhaol.

Darllen yr adroddiad llawn

This year is even more special as it marks 30 years of Blue Flag in Wales. For three decades, the international Blue Flag programme has helped raise environmental standards to the highest level.

To kick off our anniversary celebrations, we’ve launched a new report showing the importance of Blue Flag to visitors and businesses.

More than 96% of people are aware of the international Blue Flag programme, with 90% understanding the award stands for cleanliness, safety and water quality. Businesses in Wales also overwhelmingly consider Blue Flag to have a positive impact.

Read the full report

Ein hymagwedd
Our approach 

Eisiau canfod mwy am ein cynlluniau i’r dyfodol?
Lawrlwythwch ein Strategaeth Gorfforaethol

Want to find out more about our plans
for the future?
Download our Corporate Strategy